DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. června 2018

Recenze/review - GUTTER INSTINCT - Heirs Of Sisyphus (2018)


GUTTER INSTINCT - Heirs Of Sisyphus
CD 2018, Pulverised Records

for english please scroll down

Běžím tmou a jdou mi po krku. Mí vlastní běsi. Dusí mě, ničí, drásají. Chycen do nepropustných a ostrých pavučin se zmítám v posmrtné křeči. Kosti praskají, krev stéká po nebohém těle. Chycený, prokletý, uhranutý. Právě mi praskla lebka tlakem a mozek vyskočil ven. Smrt má spoustu podob a tahle je temná jako srdce zlých lidí. Umučen vlastními myšlenkami vstupuji do nekonečné země stínů. Už na mě čekají. Démoničtí GUTTER INSTINCT.

Hrát death metal se dá mnoha způsoby a ten kteří zvolili recenzovaní Švédové je nebývale temný a ošklivý. Potkává se v něm šílený maniakální smrtící kov s éterickým black metalem. Výsledkem je nebývale návyková látka, lektvar, po kterém zahynete během několika okamžiků. GUTTER INSTINCT se povedlo doslova narvat na jednu desku neskutečné množství nálad a emocí. Posluchač se zmítá v poklidných bažinatých pasážích, marně doufá alespoň v malý kousek světla, aby byl nakonec totálně rozdrcen mistrně ovládanými riffy. Pomalé mučení, vytrhávání kusů masa z těla, sůl do rány. Trpíme dávno víc než Ježíš. Novinka "Heirs Of Sisyphus" se mi usadila v žilách jako zžíravý virus. Pojď a zemři s námi!Osobně zatím považuji album "Heirs Of Sisyphus" za jeden z nejlepších death metalových počinů letošního roku. GUTTER INSTINCT nejsou zbytečně komplikovaní, ani přehnaně "umělí", jak to bývá dnes často zvykem. Naopak, novinka pálí, žhne, drtí, devastuje, postupně proniká do žil, aby si vás přetvořila k obrazu svému. Album neskutečně vibruje, tlačí, je morbidní, surové a zároveň vznešené a návykové. Stylově se pánové dotýkají tvorby kapel jako TEITANBLOOD, REPUGNANT, GRAVE MIASMA, CRUCIAMENTUM, DEAD CONGREGATION. Samozřejmě, GUTTER INSTINCT si našli svůj jasný a zřetelný směr. Jejich cesta je černá, lemovaná vybělenými lebkami. S touhle skupinou překročíte řeku Styx, vydáte se na dlouhý výlet do záhrobí. Jako bonus potkáte své vlastní démony. Budete obdivovat zastřený a zároveň čitelný zvuk, vynikající obal i vokály, které nejsou z tohoto světa. Nejdůležitější je ale celkový dojem a ten je jedním slovem vynikající. Už dlouho se mi nestalo, aby mě nějaká kapela strhla tak hluboko do bažin věčnosti. GUTTER INSTINCT mě rozsekali, zničili moje tělo i mysl! Death blackové monstrum ve formě, v jaké bude jednou Satan, až vstoupí na zem! Okultní rituál lidské mysli! Inferno!Asphyx says:

I’m running through the darkness and they are haunting me. My own demons. They choke me, ruin me, tear me. I am captured in impermeable and sharp cobwebs; I'm convulsed in the post-mortem convulsions. Bones crack, blood drips down the dead body. Captured, cursed, goddamned. My skull had just broken and the brain jumped out. Death has many forms and this is dark as the hearts of evil people. Tired by my own thoughts, I enter into an endless country of shadows. They're already waiting for me. Daemonic GUTTER INSTINCT.


To play death metal is possible by many ways and this one, which was chosen by reviewed Swedish, is unusually dark and ugly. Here crazy maniac death metal meets the ethereal black metal. The result is an unusual addictive substance, a potion which causes your death in a few moments. 

GUTTER INSTINCT succeeded to literally squeeze into the one album unreal amount of moods and emotions. The listener moves in tranquil swampy passages, vainly hoping for at least a small piece of light to eventually totally crush by the master-controlled riffs. Slow torture, tearing pieces of meat from the body, salt into the wound. We suffer even more than Jesus. The new album "Heirs Of Sisyphus" has settled in my veins as an irritating virus. Come and die with us! 

I personally consider the album "Heirs Of Sisyphus" as one of the best death metal record of this year. GUTTER INSTINCT are not unnecessarily complicated, nor immoderately “synthetic” as it used to be in these days. On the contrary, new album burns, crushes, devastates, and gradually penetrates into the veins to transform you in one's own image. The album really vibrates, pushes, is morbid, raw, but magnificent and addictive at the same time. Considering the music style, guys touch bands like TEITANBLOOD, REPUGNANT, GRAVE MIASMA, CRUCIAMENTUM, DEAD CONGREGATION. Of course, GUTTER INSTINCT found their own clear direction. Their path is black, lined with bleached skulls. With this group you will cross the Styx River and start a long trip to the other world. As a bonus, you meet your own demons. You will admire the blear, yet readable sound, excellent cover art and vocals that are not from this world. But the most important thing is the overall impression and that is excellent. It has not happened to me for a long time that a band has sank me so deep into the swamps of eternity. GUTTER INSTINCT cut me down, destroy my body and my mind! Death black monster in the form, in which Satan will once enter the earth! The occult ritual of the human mind! Inferno!TRACKLIST
1. Satan Within (5:23)
2. Zenon (5:29)
3. The Abyss Speaks (6:28)
4. Shock Doctrine (5:09)
5. Uncreation (6:39)
6. Tip Of The Spear (5:44)
7. The Luminous Darkness (2:26)
8. Heirs Of Sisyphus (8:43)

band:

Recenze/review - RIBSPREADER - The Van Murders - Part 2 (2018)


RIBSPREADER - The Van Murders - Part 2
CD 2018, Xtreem Music

for english please scroll down

Slepil jsem ti ústa, abych neslyšel tvá slova. Jenže pak jsem si nemohl užít tvůj nářek. Ještě, že tu mám pro podobné situace sadu ostrých nožů. Užijeme si spolu. Dlouho, pomalu, chci hltat tvůj strach. Už se těším, až uvidím první kapku krve a děs v očích. Víš jak vypadá peklo, drahá?

Nové album maniaků RIBSPREADER na mě působí jako další pokračování nějakého hodně krvavého hororu. Ostré, klasické riffy, hlas bestie a hlavně mrtvolná atmosféra, vznášející se všude kolem. Fanoušci desek mistra Roggy Johanssona a jeho věrných by měli být spokojeni. Vždyť co může být lepšího, než čerstvé mokvající tělo?Z "The Van Murders - Part 2" jsou samozřejmě cítit další Roggovy kapely. Pro mě asi nejvíce REVOLTING. Nuance a rozdíly pozná asi opravdu jen znalec jeho díla. Kytary možná víc skřípají a všude jsou kaluže krve, ale jinak nečekejte nic nového. Přestavte si, že navštívíte kino, kde se na plátně odehrává krutý horor se spoustou napínavých míst. RIBSPREADER a jejich novinka by s klidem mohli být soundtrackem k filmu. Jsou stejně divocí, šílení, uznávají podobné hodnoty. Chladné, švédské melodie, se střídají s utíkajícími pasážemi. Hnijeme zaživa, rozpadáme se v prach. Uctíváme podobný death metal a rádi se brodíme po kolena v bahně, špíně a krvi. Víc myslím dodávat netřeba. Solidní album!


Asphyx says:

I glued your lips together so I could not hear your words. But then I was not able to enjoy your wailing. Thank God I have many sharp knives for those occasions. We will have fun together. For a long time, slowly, I want to swallow your fear. I am looking forward for it, I can almost see the first drop of blood and fear in the eyes. Do you know how the hell looks like, dear?

The new album by maniacs RIBSPREADER feels like a sequel to some bloody horror. Sharp, classic riffs, the voice of the beast, and especially the dead atmosphere that floats all over. Fans of the boards of Master Roggy Johansson and his loyal followers should be happy. What can be better than a fresh rotten body?

From the album “The Van Murders – Part 2” you can definitely feel another Rogg´s bands. What I hear the most here is REVOLTING. Nuance and differences can be visible only by experts who know his work. Guitars may be more screaming and there are pools of blood everywhere, but do not expect anything new. Imagine you visit the cinema where they play a cruel horror with many cliff-hanger places. RIBSPREADER and their new album could easily be a soundtrack for this movie. They are as wild, crazy and they recognize similar values. Cold, Swedish melodies are mixed with escaping passages. We are decaying alive, falling apart into dust. We worship similar death metal, and we like to wander on knees in mud, dirt and blood. I do not think I need more. A solid album!

BAND INFO:

LABEL INFO:

neděle 17. června 2018

Recenze/review - GHASTLY - Death Velour (2018)


GHASTLY - Death Velour
CD 2018, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Zavři oči a čekej, řekli mi uprostřed mokřadů. Učinil jsem tak a nasával všemi póry mlhu válející se všude kolem. Cítil jsem tváře umrlců s nafouklými břichy. Krev se mi začala vařit v žilách, docházel mi dech a zachvátila mě slepota. Umírám? Už jen malou chvilku. Poslouchám nové album finských GHASTLY.

Na téhle kapele se mi vždycky hodně líbila pochmurná atmosféra, která ze skladeb doslova sálá. Člověk má opravdu pocit, že se prochází nekonečnými opuštěnými bažinami a poslouchá u toho death metal.Novinku "Death Velour" opět považuji za velmi povedenou. Nálady ve skladbách jsou náležitě chladné a temné. Kapela sází spíše na bolestivý rytmus a výsledkem je album, které vás postupně nahlodá, rozloží a přetvoří k obrazu svému. Čerpáno je z tvorby starých smrtících smeček, přidány jsou doom metalové polohy a celkově pak nahrávka řeže jen ostrou stranou nože. Ocitám se v čase, kdy čekám na svoji vlastní popravu. Hanobil jsem víru, vzepřel se samotnému bohu. Cítím z desky kovové chvění, velký kus nadšení a odhodlání. Připomíná mi starodávnou chorobu, která se opět vrátila mezi nás. Už jste někdy v zrcadle viděli svůj obraz složený jen ze samých špatných vlastností? Já ano, stačilo poslouchat "Death Velour". Vynikající death metal, který vás stáhne do špinavých bažin věčnosti!Asphyx says:

Close your eyes and wait, they told me in the middle of the wetlands. I did so and enjoyed the mist rolling all around with every single pore on my body. I felt the faces of the deadly bellies. My blood began to boil in my veins, I was almost out of breath and the blindness got me. Am I dying? Just one more minute. I listen to the new album by Finnish band GHASTLY

I really like the gloomy atmosphere which this band offers. The atmosphere literally glowing from the songs. I really feel like walking in deserted swamps and listening to death metal. 

The new album “Death Velour” is really good, again. The moods in the compositions are cold and dark. The band relies rather on painful rhythm and the result is an album which gradually erodes, breaks up and transforms you into its image. It draws from the production of old deadly bands, the band added some doom metal positions and the album really nicely cut just with the sharp side of the knife. I find myself in a time when I am waiting for my own execution. I hate faith, rebuked myself to God. I feel a metal vibration on the plate, a great deal of enthusiasm and determination. It reminds me of an ancient disease that has returned to us. Have you ever seen the image in your mirror folded only from the very bad qualities? I did, I just listened to “Death Velor”. Excellent death metal that will take you to the filthy swamps of eternity!


TRACKLIST
1. The Awakening (1:24)
2. Death By Meditation (3:22)
3. Whispers Through The Aether (7:24)
4. The Magic Of Severed Limbs (6:32)
5. Velvet Blue (4:07)
6. Violence For The Hell Of It (5:10)
7. Scarlet Woman (9:14)

https://www.facebook.com/ghastlydeathmetal
https://www.20buckspin.com
https://www.facebook.com/20buckspin

PŘÍBĚHY MRTVÉHO MUŽE - Příběh sto čtyřicátý devátý - Navěky tvá


Příběh sto čtyřicátý devátý - Navěky tvá

Seděla pod kaštanem a já bych se na ní díval klidně několik dní v kuse. Vlasy si dávala smyslně za uši, šustila stránkama. Asi jsem úchylnej, ale rajcují mě holky, co si čtou. Pak zvedla oči, koukla na mě a v pohledu se jí zračila směs touhy a strachu. Svatý týden před maturou. Loni jsem se tady na chalupě učil já. To je tak neskutečně dlouho, přitom jenom rok. Nikdy bych nevěřil, že se stejnou holkou, že si mě nechá. Vstala a šla pomalu ke mě.

"Já to neudělám, šíleně se bojím": schoulila se mi do náruče, holka moje citlivá. Patřila k dívkám, které si všechno berou, prožívají. Dobrota sama. Právě proto tě mám tolik rád. Utěšoval jsem ji, ale nemohl až do konce. Svatý týden se sešel s cyklem ženy. Slíbil jsem ti loni, že se o tebe postarám. Tak jsem odtahal na chalupu do Jizerek snad tunu potravin, nakoupil pivo na večer. Vzali jsme psa a já nasekal dříví. Neumím vařit a vařím, abys měla klid. 

Připálím vajíčka, puknou mi párky. Kuchař neumětel. Nedala na sobě nic znát. Nemůžu se na ty její kaštánkový oči koukat. Je moc smutná. Tak beru psa a touláme se po lesích. Beru si walkmana, šourám se kolem potoka, sbírám houby, o kterých mi říkala babička, že jsou jedlý už takhle na jaře a který k smrti nesnáším a zvedá se mi z nich od jedné dětské polootravy žaludek. Přesto je čistím, vařím s kapesníkem na nose. Málem se pozvracím, ale mám pro tebe smaženici. Hezky se najez, já jdu na zahradu a počkám až se chalupa vyvětrá. Chtěla mi dát pusu od všeho toho slizu, brrr. Nenechám se.

Syčení piva před chalupou, výr Ferda, co tu s námi byl i minulý rok. Taky parta netopýrů, ale hlavně ty a já. Potichu puštění Sodom, aby lufťáci nepyskovali. V noci jen tulení, tvá pusa dokáže divy, to už dávno vím. Někdo má holt talent. Pojď ke mě pod křídlo. Nemusíš se chvět, já tě vždycky ochráním. Maturitu uděláš, jsi chytrá jako lasička, ano ta, co nám leze pořád na půdu. Vím moc dobře, že se v noci budíš, chodíš chalupou a jsi celá nesvá. Ale já v tebe věřím. Na rozdíl ode mě máš v sobě sebereflexi a kázeň. Za chvíli budeš podle společnosti dospělá a místo vysoký školy chceš zůstat se mnou a rodit mi děti. Čím jsem si to zasloužil? 

Myslel jsem si, že to bude bez sexu divný. Že mi poleze testosteron ušima a že budu nevrlý. Jenže nebylo. Bylo to moc krásný, víš. Takhle nějak budeme spolu žít, až budeme starý a seschlí. Pořád si budeme povídat a jestli mi i pak ještě zašeptáš, že jsi navěky má, budu vědět, že jsem na tomhle světě nebyl zbytečně. A už se neboj, vezmu si volno v práci a kdyby ti to nechtěli dát (komu jinýmu, než tobě?), tak jim dám do držky - klidně celý komisi, ha! Ale teď prosím, když jsem v tvé přítomnosti, neumím být v klidu. Můžu, na prdelku? Miluju tě. 

Týden utíkal ve stejném rytmu a mimo několika ostrých horských bouřek byl poklidný. Možná až moc. Mluvil jsem na Káču jako našeptávač, uklidňoval ji, zkoušel, oplácel jsem jí to, co ona pro mě udělala před rokem. Jen jsme nechodili do hospody. Učení mučení. Doslova a do písmene.

Odevzdám Kačenku rodičům, popřeju ji dobrou noc a doma na ní myslím, i když mám před sebou poslední číslo časopisu Leo. Vidím jiná těla, ale její obličej. Kaštánkový oči. Konečně můžu jít spát.

Mám slíbenou dovolenou a od rána jsem na nervy. Veškerou energii jsem ti poslal. Dal ti pak před školou spoustu pus. A nezapomněl zmínit, že ti to v těch černých šatech moc sluší. Nejkrásnější nejkrásnější, nejvíc sexy holka. A moje. Následovalo několik hodin, který jsem strávil U Hymrů, kdy kvůli mě Pavel otevřel dřív. Pak mě vyzvedl Sabath a ostatní. Káča dělá maturitu, u toho musíme být všichni.

Před gymplem postávaly hloučky upravených rodičů. Babičky a tetičky. Tvůj táta napnutý a máma s hodně podobným pohledem jako máš ty. Už dávno věděli, že ta naše parta otrhaných ztracených duší je plná dobráků od kosti a že ty naše mimikry jen odrazují debily. 

Doteď před sebou vidím dřevěné oprýskané dveře, jak se rozrazí. Vyběhlo vás asi padesát, ale ty musíš jít jako vždy poslední. Jako princezna, moje budoucí královna. Ta chůze, udělala nebo ne? Ty potvůrko, ze mě si nemůžeš dělat srandu, já to prožíval víc než svoji maturitu. Cože, samý jedničky? Ze všeho? Ztratila ses mi v náručí a všechen ten nahromaděný tlak šel z tebe ven. Cítil jsem to, i na ramenou, protože pořád pláčeš, ty citlivko.

Táta s mámou a ty, v prvním voze a za nimi jak smrad parta džínových postav. Lahváče, rum a začala velká sláva. Jedete do restaurace Na Rozvoji, protože je víc nóbl, ale nakonec přemluvíte číšníka, aby tam pustil aspoň mě. Ostatní jsou už moc divocí. Sedíme u stolu, všichni záříme a já bych s tebou chtěl být aspoň na chvilku sám. Odkoukal jsem to z knížek a vůbec, jde to ze mě, z mýho srdce. "Tak už běžte, ale slibte mi, že to nepřeženete": viděla na nás paní Kačenková naší touhu po samotě.

Tak jsem ji odvlekl na Štěpánku do parku, kde jsou altánky. Šumělo nebe, v hlavě mi hučelo a tma na sebe nechala ještě dlouho čekat. Už jsem nemohl vydržet a tak jsem si tě vzal v těch drahých šatech a trošku je svojí vášní roztrhl. Neboj, Jana ti je zašije. Možná sis to představovala jinak, ale já poklekl a vytáhl ten prstýnek, na který jsem jak nějakej máklej romantik šetřil přes půl roku. Vybíral jsem ho sám. Dopředu jsem si vše přehrával dokola, až jsem nevěděl, jestli už jsem tě náhodou nepožádal o ruku dřív.

A mluvil jsem. O nás, o tom, jaký to se mnou budeš mít těžký, a že jsem ještě nikdy nikoho takhle nemiloval a že vím, že se ti občas zatoulám, ale už to dělat nebudu. Na jednom koleni, v tričku Vader. Jako nějakej zaláskovanej šlechtic. Pak bylo chvilku ticho.

"Já už myslela, že ti to nikdy nedojde, že se nikdy neodhodláš": plakala mi zase do tváře a pak mi řekla ANO a že bude navěky má. Chvála bláznovství. Muž a žena, bude metalová svatba. Ale ještě předtím si tě u vás doma rozbalím z těch šatů. Takhle divokou jsem ji snad ještě nezažil. 

Všichni na nás čekají U Hymrů a připadáme jim takoví nějací divní. Prcalík mluví o šukání, ale holky vše vycítí. To jako fakt, Smrťák se vyjádřil a tys řekla Káčo ano? Dějí se na světě zázraky. Pak už se jen oslavuje. Až do rána. Maturita i naše zasnoubení. Nový mladý život. Budoucnost. Malují se vzdušné zámky a já vidím na Káče, jak je spokojená. Překrásná, s kaštánkovýma očima. S jiskrou a pružností, které na ní tolik miluju. Nejradši jsem vždy na tobě, ale dneska chci, abys byla nahoře. Protože si tě chci vychutnat. Chci aby sis to dneska užila se vším všudy.

Jo, zase jsme všem utekli. Toho chlastu už na nás bylo moc. Tak já to dneska poprvý dělal s maturantkou (no tedy poprvý, ale zní to dobře, ne?). Koukala na prsten a otáčela ho na prstu. Jsi má, jen má, okroužkovaná. "Jsem, navěky tvá": řekla a já měl pocit, že umím létat. Fakt. 

Vize je taková, že každou neděli vyjde jeden příběh (pokud mi do toho tedy něco nevleze). Všechny pak budou postupně doplňovány zde (pravý sloupec na stránkách):

DEADLY STORM SUPPORT - CHTHE'ILIST - Passage Into The Xexanotth (full stream / official audio)


The new CHTHE’ILIST EP “Passage Into The Xaxanotth” is a two-song EP to be released on 7” vinyl and digitally and marks the second 7” released by Profound Lore Records. It consists of the title track which is a new CHTHE’ILIST unreleased track that has its origins even before the “Le Dernier Crepuscule” sessions, the CHTHE’ILIST debut album that made a huge impact on the death metal scene in 2016, resulting in one of 2016’s most praised death metal monuments. The EP also consists of a cover of cult Swedish death metal band Crematory’s “Beneath The Crypts” (not to be confused with the shit band from Germany of course)

released June 15, 2018 

Recorded and mixed as Studio Tehom 
Mastered by Dan Lowndes 
Art by Yuri Kahan 
Layout by Chimere Noire
Track listing: 
1. Passage Into The Xexanotth 
2. Beneath The Crypts (Crematory cover)

order:

sobota 16. června 2018

DEADLY STORM SUPPORT - Earsturbation #3


The most Underground Death Metal zine is out!! Interviews with ANIMALS KILLING PEOPLE, DEVANGELIC, DISSOCIATIVE HEALING, GIGAN, GORGASM, INCANTATION, JIG-AI, LUMPUR, LYKATHEA AFLAME, MALIGNANCY, ONIROPHAGUS, SUFFOCATION, UNDEAD DAREDEVIL, LORD OF THE SICK RECORDINGS, DEATHFEAST. Also includes 2 CD Sickompilations, 12 posters, sticker and many more! Slovak/English language!

order/objednávejte zde:

Recenze/review - SHRINE OF THE SERPENT - Entropic Disillusion (2018)SHRINE OF THE SERPENT - Entropic Disillusion

CD 2018, Memento Mori

for english please scroll

Stíny se prodlužují a já přemýšlím, kdo narovnal bílé kosti do tak úhledných hromad? Mám tu snad nějakého pomocníka? Má kostnice bývá většinou opuštěná, všichni se sem bojí vstoupit. Dnes je vše jiné. Jakoby ke mě promlouvali nemrtví z nedalekého hřbitova. Pohladím lebku na svém stole a hledám nějakou hudbu, která by navodila ještě víc pochmurnou atmosféru.

Beru do ruky novinku amerických death doomařů SHRINE OF THE SERPENT a obdivuji obal. Slyším ozvěny z onoho světa. Vkládám CD do přehrávače a pak už vidím jen dlouhé protáhlé obličeje ze záhrobí. Lákají mě, zvou na svoji stranu. Ještě pár skladeb a podléhám. Jsem ztracený a pohlcený hudbou."Entropic Disillusion" je deskou, která by mohla ještě víc prohloubit smutek posluchačům třeba takových HOODED MENACE, WINTER, PARADISE LOST, CATHEDRAL, diSEMBOWELMENT. To ale není zase tolik důležité. Hlavní je to, že kapela dokáže navodit hodně temnou atmosféru. Jakoby kolem mě plápolaly svíce černým ohněm. Dlouhé, táhlé melodie, jemné odstíny chladu a zimy. Smuteční průvod právě vyrazil na dlouhou cestu. Rakev se občas zakývá do rytmu chůze. Už mi nesou dalšího nebožtíka. Omyji ho studenou vodou a budu SHRINE OF THE SERPENT poslouchat stále dál. Pánové přesně pochopili, o čem je doom death metal. O smutku, o zklidnění mysli, o nekonečných procházkách po hřbitově. Všechno tohle z jejich novinky cítím a považuji ji za velmi zdařilé dílo. Vynikající album, které vás převede před řeku Styx!


Asphyx says:

Shadows are getting taller, who put all the white bones into such neat stacks? Do I have some helper here? My ossuary is usually deserted, everyone is afraid to come here. But today, everything is different. It feels like the dead have been talking to me from the nearby cemetery. I will poke the skull on my desk and I am looking for some music which would make the gloomy atmosphere even gloomier. 

I admire the cover of the new album by an American death doom band SHRINE OF THE SERPENT. I hear the echoes from the beyond world. I put the CD in the player, and then I see only the long, elongated faces of the tombs. They lure me to their side. A few more songs and I will succumb. I am lost and absorbed by music.

“Entropic Disillusion” is an album which could make listeners, who like to listen to HOODED MENACE, WINTER, PARADISE LOST, CATHEDRAL, diSEMBOWELMENT, even sadder. But that is not really important. The main thing is that the band is able to set up a very dark atmosphere. It feels like candles flashing around me with black fire. Long, drawn melodies, subtle shades of cold and winter. The funeral procession has just begun a long way. The coffin occasionally hovers into the rhythm of walking. The next dead man is coming. I wash him with cold water and I will continue listening to SHRINE OF THE SERPENT. Those gentlemen understood what is doom death metal about. About sadness, calming the mind and about endless walks around the cemetery. I can feel all of this from the new album and I consider this a very good album. Excellent album which will take you over the Styx River!

pátek 15. června 2018

Recenze/review - ACHERONTAS - Faustian Ethos (2018)


ACHERONTAS - Faustian Ethos
CD 2018, Agonia Records

for english please scroll down

Řečtí bohové musí být šílení, když dopustili takovou bezbožnost. Tam někde v okolí řeky Acheron, v údolí samotní smrti, se kdysi zrodilo zlo. V jeho čisté podobě ho pak můžeme slyšet i na nové desce black metalových okultistů ACHERONTAS. Kapely, která ctí v hudbě základní principy spirituality, mysticismu i černé magie. Smečky s jasně rozpoznatelným rukopisem, zvukem i neopakovatelnou atmosférou. 

Bývám v black metalu hodně vybíravý, ochutnávám jen ty nejshnilejší kousky, jsem rád morbidním gurmánem, kterého musí deska vtáhnout přímo do temnoty, jinak mě tento styl nedokáže zaujmout. Na ACHERONTAS se mi líbí jak rozmáchlé, chladné kompozice, tak skřehot i celkový dojem. Rád a s chutí provedu další oběť za zvuků "Faustian Ethos".
ACHERONTAS jsou kapelou, která má svoji jasně rozpoznatelnou odvrácenou tvář. Poznáte ji ihned, během několika prvních tónů. Otevřete dveře do pekla a s chutí vstoupíte. Navnaděni obalem si pročítáte pochmurné texty, kýváte se do rytmu a nasáváte zkažený vzduch. Kobkou se míhají stíny vašich vlastních démonů, pálí vás v ústech a jste připraveni zemřít. Teď hned, během těchto morbidních songů. Řekové dokáží být zběsilí, chladní, ale i tajemní, až magičtí. Vezmou vás na dlouhý výlet na onen svět a vám se nebude chtít vrátit. Proč taky, vždyť s podobnou hudbu stejně nejde popsat, měla by se prožívat, koupat se v ní, jako v krvavé řece. Cítím, jak je mi pouštěno žilou, já jsem dnešní obětí, přivázanou k oltáři bezbožnosti. Podřízněte mi hrdlo, odříkejte tajemné formule. Tohle album je obžalobou světla, šílenou black metalovou jízdou, která jde až na samou podstatu vesmíru. Vynikající záležitost! Tma a chlad nahuštěné a vypálené do skladeb. Inferno!Asphyx says:

The Greek gods must be crazy when they commit such wickedness. Somewhere near the Acheron River, in the valley of death itself, evil was once born. In pure form, we can also hear it on the new album of black metal occultists ACHERONTAS. Bands that honor music in the basic principles of spirituality, mysticism and black magic. Covenants with clearly recognizable manuscript, sound and unrepeatable atmosphere.

I'm very picky in black metal, I'm only tasting the most rotten pieces, I like to be a morbid gourmet and the album has to draw me directly into the dark, otherwise I cannot enjoy this style. At ACHERONTAS, I like hot, cool compositions, even a hint and overall impression. I like to be a guide for another victim while listen the sounds of "Faustian Ethos".ACHERONTAS are a band that has its clearly recognizable face. You will know it immediately, in the first few tones. You open the door to hell and you're glad to enter. With the cover you read gruff lyrics, you swim in rhythm and suck up the messy air. In the cell, the shadows of your demons move, burn you in your mouth, and you are ready to die. Right now, during these morbid songs. The Greeks can be furious, cool, but also mysterious, but magical. They'll take you on a long trip to that world and you will not want to come back. Why, likewise, with such music, it should not be described, it should be experienced, bathe in it like in a bloody river. I feel my vein poured out, I am the victim today, bound to the altar of godlessness. Cut my throat, recite the mysterious formulas. This album is a prosecution of light, a crazy black metal ride that goes to the very essence of the universe. Excellent matter! The darkness and the cold are inflated and burned into songs. Inferno!


Tracklist:
01. О¤he Fall of the First Pillar
02. Sorcery and the Apeiron
03. Aeonic Alchemy (Act I)
04. Faustian Ethos
05. The Old Tree and the Wise Man
06. The Alchemists of the Radiant Sepulchre (Act II)
07. Decline of the West (O О™ОµПЃОµО±П‚ ОєО±О№ Ої О¤О±П†ОїП‚)
08. Vita Nuova

Acherontas Coven Is:
ACHERONTAS V.PRIEST
SAEVUS H 
HIEROPHANT
INDRA 
Dothur

DEADLY STORM SUPPORT - SYMBOLIC OPEN AIR - 4.7.2018 - 7.7.20184.7.2018 – 7.7.2018 

Koupaliště Tři Dvory u Kolína 

Již za necelý měsíc se rozezní první tóny druhého ročníku festivalu nesoucího název SYMBOLIC Open Air, který se bude konat v areálu přírodního koupaliště ve Třech Dvorech u Kolína. 

Těšit se tak návštěvníci mohou na 4 dny plné metalu v podání jak českých, tak i zahraničních kapel, přičemž hlavními zástupci jsou např.: Celkem se Vám představí 56 kapel v průběhu hlavního festivalu a další 4 kapely v sobotu 30.6.2018, tedy poslední sobotu před celým festivalem v rámci Warm-Up Party, kterou Vám, jako dárek, dáváme zcela zdarma, a to s kapelami BLUE BUCKS, ROXOR, SECTESY a YBCA, to drtivé komediální komando z Brna. 

Když už jsme u toho, rozhodli jsme se udělat pár dobrých skutků, a sice dobrovolné vklady v rámci Warm-Up Party, které pak kompletně předáme malé bojovnici s velkým srdcem, a sice Žanetce, jež trpí dětskou mozkovou obrnou projevující se motorickou retardací a svalovou hypotonií. Lépe řečeno, chceme na Žanetku vybrat co nejvíce peněz právě do připravené kasičky a následně v průběhu večera onu kasičku i s celým obsahem předat na pódiu do těch nejpovolanějších rukou. Snad si maminka Pavlína najde chvíli, aby mezi nás zavítala do Dvorů. 

I nedělní Dětský den hodláme pojmout charitativně. Tentokráte chceme zacílit na Třídvorskou školku. Však to znáte: omalovánek, tužek, fixek a plyšáků není nikdy dost. Navrch – ty hrou ošoupané zdi učeben se také nevymalují samy. 

No a na závěr zatřetí: K velké spokojenosti celého SYMBOLICkého teamu jsme doladili poslední detaily naší spolupráce s MOUNTAIN GORILLA COFFEE

Dalo by se říci, že festival jsme kompletně upravili tak, aby Vám byl co nejpříjemnější a nejpohodlnější, čili zvětšili jsme stanové městečko, zajistili sprchy, zvětšili kuchyň, zajistili profi stage s jednou z nejmodernějších hudebních technologií ozvučovacích systémů pro ještě lepší hudební zážitek, zvětšili místo k parkování, přidali stánky s tekutým osvěžením..atd atd. 

Po skvělých ohlasech na tekuté lahůdky, jsme opět vybrali pivovar HOLBA, jako dodavatele zlatavého paliva v podobě „Šeráka“, výtečné „Horské desítky“, skvělého černého piva a nízkoalkoholického ovocného piva, jež loni mělo až neskutečnou rychlost spotřeby  A ve finále, a to zde musíme vypíchnout, nechali jsme pro Vás uvařit várku SYMBOLICkého speciálu, který bude sice zalahvovaný, ale aspoň si ho pořídíte i na „potom“ až Vás nostalgie bude hned při prvním nedělním večeru plácat po zátylku. To vše za velice příznivé ceny. 

Při výběru jídla se můžete zaměřit na veganskou i neveganskou kuchyni, která je nyní mnohem větší a nabízí tak i širší nabídku. Více gastro informací zde.

Parkování a stanové městečko je umístěno ihned u festivalové zóny, takže se nemusíte obávat, že byste se vrávorali do svých pelechů nekonečnou štrekou! 

GPS Souřadnice místa konání festivalu jsou: 50°01'21.8"N; 15°15'50.7"E 


Vstupenky na SYMBOLIC Open Air 2017 můžete pořídit v předprodeji přes Ticketstream, v SYMBOLIC e-shopu nebo výdejním místě Hells Bells Rockin‘ Pub, Na Bělidle 27, Praha 5 – Smíchov, popř. přes Dejvyho osobně nebo na info@symbolic.cz a to za symbolických 580 Kč (v základní sazbě). 

Těšíme se na Vás!! 

SYMBOLIC OPEN AIR

Recenze/review - NECROS CHRISTOS - Domedon Doxomedon (2018)


NECROS CHRISTOS - Domedon Doxomedon 
3CD 2018, Sepulchral Voice Records

for english please scroll down

Musím se zvednout, opustit svůj oblíbený hrob a vydat se na cestu. Mám nelehký úkol, navěky se toulat záhrobím. Se sluchátky na uších, v podzemí. Světlo jsem neviděl už dlouhá léta. Dnes jdu na koncert do starého opuštěného kostela. Mše všech nesvatých. Symfonie smrti, zla a špíny začíná.

NECROS CHRISTOS letos přicházejí s albem, které pravděpodobně někteří lidé vůbec nevstřebají. Doba je rychlá a povrchní, málokdo si dá práci a bude mít trpělivost se třemi CD rozloženými na tak dlouhé ploše. Tahle deska se musí poslouchat úplně jinak, než jste normálně zvyklí. Opravdu doporučuji tichou místnost, šero a klid. Teprve pak mi pronikla novinka do krve.

"Domedon Doxomedon" je ozvěnou starých nahrávek MORBID ANGEL, CANDLEMASS, CARCASS, IMMOLATION, ale i novějších GRAVE MIASMA, ACHERONTAS, ACHERON, SONNE ADAM. Je to velkolepě pojaté dílo smrti, které má v sobě obrovský kus temných sil. Ano, našel bych hlušší, méně bolestivá místa, některé kousky bych s klidem vystřihl, ale když poslouchám nahrávku vcelku, tak bych neměnil nic. NECROS CHRISTOS jsou věrni svým záhrobním rituálům, umí perfektně navodit atmosféru zmaru, samoty a smrti. Deska je svým způsobem velmi originální, jiná a jako na takovou je na ní nutné nahlížet. Mnohé z vás bude nudit, ale já jí zcela propadl. Možná to bude mojí náturou, současnou chmurnější náladou a nebo jsme si jen souzeni. Kdo ví? Možná za to mohou ale jen nemrtví, kteří se mnou a s NECROS CHRISTOS neustále rozmlouvají. Vítejte na temném rituálu!


Asphyx says:
I have to get up, leave my favorite grave and go on a journey. I have a difficult task to roam the tombs forever. With headphones in the underground. I have not seen the light for years. Today I go to a concert in the old abandoned church. Mass of unholy. The symphony of death, evil and dirt begins.

NECROS CHRISTOS this year comes with an album that some people do not absorb at all. The time is fast and shallow, just a few people will get a job and will have patience to listen three CDs spread out on such a long surface. This plate must be listening completely differently than you are normally used to. I really recommend a quiet room, shade and quiet. It was only then that the news came into my blood.

"Domedon Doxomedon" is an echo of old recordings of MORBID ANGEL, CANDLEMASS, CARCASS, IMMOLATION, but also of the newer GRAVE MIASMA, ACHERONTAS, ACHERON, SONNE ADAM. It is a spectacularly conceived work of death that has a vast amount of dark forces inside it. Yes, I would find deeper, less painful moments, some parts would be cut, but when I listen to the all recording, I would not change anything. NECROS CHRISTOS are faithful to their sepulchral rituals, they can perfectly inspire the atmosphere of destruction, loneliness and death. The album is in specific way original, different and it is necessary to look at this album like this. Many of you will be bored, but I was completely engulfed. Perhaps it will be my nature, the gloomier mood today or we're just being correlated. Who knows? Maybe it only due to undead people who can talk to me and NECROS CHRISTOS constantly talk. Welcome to the Dark Ritual!

Tracklist:
01. Temple I : The Enlightened Will Shine Like The Zohar Of The Sky
02. I Am Christ
03. Gate Of Sooun
04. Temple II : Who Will Get Me A Drink Of Water From The Cistern Of Bethlehem?
05. Tombstone Chapel
06. Gate Of Damihyron
07. Temple III : Unless YHVH Had Been My Help, My Soul Would Soon Have Dwelt With Dumah
08. He Doth Mourn In Hell
09. Gate Of Aion Tsevaoth
10. Temple IV : Oracle Of The Man Whose Eye Is Open
11. Seven Altars Burn In Sin
12. Gate Of Arba-Hemon
13. Temple V: בראשית
14. Exiled In Transformation
15. Gate Of Behet-Myron
16. Temple VI : The Weight Of Gold That Came To Solomon In One Year Was 666 Talents Of Gold
17. The Heart Of King Solomon In Sorcery
18. Gate Of Sulam
19. Temple VII : They And All That Belonged To Them Went Down Alive Into Sheol
20. The Guilt They Bore
21. Gate Of Jehudmijron
22. Temple VIII : Mount Sinai Was All in Smoke, For YHVH Had Descended Upon It In Fire
23. Exodos
24. Gate Of Dimitrijon
25. Temple IX : A Redeemer Will Come To Zion
26. In Meditation On The Death Of Christ
27. Gate Of Ea-On


band:
Mors Al Ra,
Reverend N.,
Peter Habura,
Ivan Hernandez


čtvrtek 14. června 2018

Recenze/review - ORGANIC - Carved In Flesh (2018)


ORGANIC - Carved In Flesh
CD 2018, vlastní vydání

Byl to hrůzný pohled. Má dlouholetá práce je zničena. Hořící hřbitov, praskající náhrobky, popel a smrt. Procházím se mezi zuhelnatělými pahýly stromů, vzpomínám na všechny nemrtvé. Kdo mohl udělat takové barbarství? To už si nevážíte svých předků? Je potřeba to napravit. Znovu pozvednout vlajku pravého špinavého death metalu a vydat se do boje. Povstali z popela italských hřbitovů a s pomocí švédského smrtícího kovu drtí vše živé i neživé. Ano, takto je to správně.

Kapela ORGANIC vznikla v roce 2013 s úmyslem zohavit svaté ostatky. Jako účelový prostředek si k tomu vzala chladný, surový death metal severské školy. Smečky jako NIHILIST, ENTRAILS, DISMMEMBER, ENTOMBED, GRAVE (ale i třeba APSHYX a BOLT THROWER) se staly jejich vzorem, plesnivou předlohou. Nutno říci, že své hrobnické řemeslo zvládají Italové na výbornou. Má krev je znovu nakažena!


Až jednou opustím tento svět, zahrajte mi prosím na poslední cestu podobné desky. Cítím z nich opravdovost, realitu a bude se mi odcházet o hodně lehčeji. Ano, všechno tady již bylo a tak dále, ale když já si jednoduše nemohu pomoc. Líbí se mi zvuk, klasický obal i nápady, ve kterých se s tím ORGANIC moc nepářou. Chřestí se o sto šest, kosti jsou lámány v těch nejbolestivějších místech a výsledkem je temné, studené album, které vás doslova přikove na zeď. Nic k přemýšlení, ani k dlouhým debatám nad tím, jak to pánové vlastně mysleli. Jde se na dřeň, přímo do morku. Jdu hledat poslední opravdový hrob, snad ještě nějaký zbyl. Spálená země, chvějící se smrt. Kdo z nás bude další? Netřeba právě řešit, lepší je si otevřít pivo a přidat volume doprava. Tohle je masakr přesně podle mých představ. Berte a nebo nechte být! Švédský old school death metal z  Itálie, který zabíjí na potkání! Skvěle!sumarizace:

ORGANIC jsou zde s ledovým a ostrým albem. Pokud byste dnes hledali klasické představitele stylu zvaného old school swedish death metal, nenašli byste lepší kapelu. Jejich novinka "Carved In Flesh" je dalším pokračováním cesty vytyčené kdysi alby starých švédských kapel. Tentokrát zase o něco chladnějším, mrazivějším. Líbí se mi pomalé chladné melodie i dynamické pasáže. Otevřete všechny rakve, exhumujte starý dobrý death metal a vítejte v říši nemrtvých! Album mě opět rozmlátilo jako kladivo kosti. Při poslechu nacházím jen samé plesnivé, trouchnivějící ostatky. Novinka je neskutečně energická, maniakální a studená jako vychladlá mrtvola. ORGANIC jsou v roce 2018 silní a pevní ve svých základech. Old school swedish death metal, který vás doslova rozdrtí! Vynikající zabijácké album, u kterého pukají víka od rakví!


Asphyx says:

ORGANIC are here with a icy and sharp album. If you look for a classic representatives of the style called old school swedish death metal, you wouldn't find a better band. Their news "Carved In Flesh" is further follow-up of the albums old school swedish bands. This time, again a bit colder, more freezing. I like slow cool melodies and dynamic passages. Open all coffins, exhume the good old death metal and welcome to the kingdom of Undead! Album broke me like a hammer bones. While listening I find moldy, rotting remains only. News is incredibly energetic, maniacal and cold as a corpse. ORGANIC in 2018 are strong and firm in its foundations. Old school swedish death metal that will crush you! Excellent killer album, tearing lids from the coffins!


Tracklist:
1. Suffocate In Blood 
2. Shrouded In Darkness 
3. Frozen Meat Medal 
4. Macabre Rites 
5. Der Fotzenknecht 
6. I, Soulless 
7. Carved In Flesh 
8. Carnal Absolution (Behind The Altar) 
9. From Beyond 
10. Death Battalion 
11. The Result Is To Collapse

band:
Maxi Careri - Vocals 
Benni Leiter - Guitars 
Markus Walder - Bass 
Lukas Hofer - Drums

A few questions - interview with death metal band from Italy - ORGANIC.


A few questions - interview with death metal band from Italy - ORGANIC.

Ave, can you introduce your band to our readers? – When was it founded and what style of music do you play , etc.? 

Hello, first of all thank you for having us! We are four guys from southtyrol, Max on the Vocals, Benni on Guitar, Markus on Bass and Lukas on Drums. The band was founded back in 2013 by former Vocalist Chrisi releasing the first EP „Death Battalion“ in 2014 and I took over vocals in 2016. By 2017 we were ready to enter the studio and recorded our Full-length debut album „Carved In Flesh“. We want to bring on the oldschool sounds of Death Metal. It is really important to us, to stay true to the Swedish HM2 sound but still having some brittish influences. 


Where and under what conditions were you recording the new album? Who was in charge of sound, production and mastering? 

We recorded our Album at the end of 2017 at Sound Control Studio and it was produced by Lukas Flara who also recorded the „Death Battalion EP“ he is a great engineer and works principally with Death Metal musicians. The recording sessions went flawless and we had a great experience recording our record. 

How many copies were released and which medium was used for this new edition (CD, digital, vinyl, cassette)? 

We had a digital pre-release on the 5th of June but we got quite a big request for physical copies so we are having a release of 100 handnumbered cassettes which a canadian underground label is producing for us and we are planning on releasing it also on CD, it would be great if we could also release it on vinyl.. time will tell. 


Who is the author of the lyrics and how were they created and about what do the lyrics deal with? 

The autor of all the lyrics besides the title song „Carved In Flesh“ were written by ex vocalist Chrisi, most of them are war themed and a lot of religious criticism. Tipical Death Metal stuff ;) 

Who created the logo of the band, and who took care of the graphics and the website? What about you and social networks? Do you consider these things important? 

Artist Samuel Mills aka Defame created the perfect Album cover for „Carved In Flesh“, we think that it really fits the music. The immage of a band is always important but in the end it's really the music. 


Which label did you choose for releasing your album and why this label? Are you satisfied by how your label represents you and takés care about you? 

This release was indipendend and we are not signed by any label at the moment but we are looking for one to release this and future records with. 

Which bands do you idolise and where do you get your inspiration? 

In general Old school death metal bands, our music is mainly influenced by bands such as Entombed, Dismember, Asphyx, Bolt Thrower or Hail of Bullets. There are so many great bands in death metal you can't count them! 


Did you send your record to some Labels - which are the labels? How was the response? 

We have sent our record to a few labels actually, it is really difficult to get a labels attention and it's not easy to get a spot. We did get some responses but the main one was that they are completely full and have no releases planned the upcoming year. This proves also how big the scene is and how many bands there are. 

How many gigs have you played? Which type of gigs do you prefer, whether it's (clubs or festivals) and which of your performances would you consider as the best? 

We played quite a few gigs, we actually lost our count but the type of gig we prefer is the one where people go crazy, there is nothing better than seeing a satisfied audience. We love what we do and seeing people enjoying our work is even better. We also supported bands like Fleshgod Apocalypse and Graveworm and played at both indoor and outdoor festivals also club shows. 


What about your plans for the future? What do you want to achieve with the band? 

Our future plans for now are playing the next festivals and concerts this summer and later on we will focus more on writing new materials. 

How and where can your fans contact you? Can you provide some contact information? 

Our fans can get in contact with us on Facebook or just send un an email at deathorganic@gmail.com we are always glad to get messages! 

Thanx for the interview. 

Thank you!